PRENAVLJAMO STRANI VELESGRAFIKA. VSEBINE BODO NA VOLJO PREDVIDOMA V FEBRARJU 2016.
HVALA ZA RAZUMEVANJE.
ZA DELOVANJE VELES GRAFIKE SI LAHKO OGLEDATE STRANI DRUŠTVA V OKVIRU KATEREGA DELUJE OD 2014:
VELES, AGRARNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO.

WE ARE RENOVATING VELES GRAFIKA PAGES FOR YOU AND THE CONTENT WILL BE AVAILABLE IN FEBRUARY 2016.
THANK YOU FOR UNDERSTANDING.
YOU CAN HAVE A LOOK AT VELES GRAFIKA WORK IN THE ASSOCIATION PAGES WHERE VELES GRAFIKA NOW WORKS OFFICIALY FROM 2014:
VELES, AGRARIAN-ARTISTIC SOCIETY.

------------------------------------

O VELES GRAFIKI

Veles Grafika je blagovna znamka dolgoletne oblikovalke Irene Urankar, ki se v svojem delovanju po vecini ukvarja z ustvarjalnim in
promotorskim delom na podrocju slovenske in vseslovanske mitologije, duhovnega izrocila prednikov tega prostora, simbolov in tudi na splošno
ljudskega izrocila.
Vidnejši projekti Veles Grafike so vsekakor mitološki koledarji, ki jih oblikovalka že 7 let izdaja v samozaložbi. Vsako leto vsebujejo nove
umetniške grafike na temo naših mitoloških bitij ter vsebujejo še mnogo poucnih infomacij, tako da koledar deluje kot knjiga, ki ni uporabna le eno leto.
Veles Grafika ponuja tudi druge izdelke kot so npr. obeski in družabne igre. Namen projektov pa ni le umetniško izražanje marvec prinesti nekaj zavedanja
o prednikih med ljudi predvsem preko
umetnosti, ki je nepogrešljiv del clovekovega srca in bitja samega.
Ki poleg znanosti in vpetosti vspoštljiv odnos do Narave daje smisel našemu obstoju tukaj in zdaj.
Veles Grafika je v preteklosti ponujala tudi komercialne graficne rešitve, od leta 2014 pa nadaljuje svoje usmerjeno delo v sklopu
agrarno-umetniškega društva Veles,
kjer je društveno poslanstvo razpeto med ustvarjalne projekte, izobraževanje in delo z Zemljo.
Za vse izdelke, storitve in informacije pišite na naslov: drustvo.veles(at)gmail.com
Vse novosti v zvezi z Veles Grafiko lahko spremljate na: www.veles.si

ABOUT VELES GRAFIKA:

Veles Grafika is a trademark of a long-standing designer Irena Urankar that mostly takes part in the creative work on Slovenian and
Slavic mythology, spiritual ways of the land here, symbols, folk traditions and the promotion of our heritage.
More visible projects of Veles Grafika are definitely mythical calendars created by designer for 7 years in a row now in self-publishing manner.
Each year they contain new art inspired by our mythological world and also many information, so that the calendar functions as a book that can be used
more than just one year.
Veles Grafika also offers other products such as pendants and board games. The purpose of the project is not only artistic expression but to bring some
awareness of ancestors and the old ways to masses of people mainly through art, which is an indispensable part of the heart of every human beeing. In addition
to science and respectfull attitude towards nature - it gives meaning to our existence here and now.
Veles Grafika has offered commercial graphic solutions in the past but since 2014 it continues its work in the context of agrarian - Arts Society Veles, where the
local club's mission lays in between creative projects, education and work with the Soil.
For all products, services and info contact us at the following address: drustvo.veles(at)gmail.com
You can follow all the news of Veles Grafika work on: www.veles.si